hlava1.jpg

Stalo se v roce 1994

            Byla dokončena výstavba čističky odpadních vod. Byla na něj napojena kanalizace z Benátek a téměř celá kanalizace Jimramova. Zbytek včetně Sedlišť byl připojen až o dvacet let později po rozšíření ČOV. Byla zrušena tři vyústění kanalizace do Svratky. Stavbu provedla místní firma Autostav, technickou část VHZ-DIS Brno projekt Aguatis Brno a kanalizační přivaděče VHS Jihlava a Autostav. Celková cena prací od r. 1990 činila 16,5 mil. Kč. 

Obec převzala obecní vodovod v ne nejlepším stavu  do vlastní správy od podniku Vodovody a kanalizace.  To proto, že často  vkládala finance do  vylepšování zdrojů vody a zaměstnanci obce museli většinou stejně pomáhat při řešení poruch. Zastupitelstvo stanovilo vodné pro občany - 8,10 Kč/m3 a stočné 5,10 Kč/m3 odebrané vody.

Kr96_6.jpg                           OD_94_05.jpg

Čistička odpadních vod                                                                Nová výstavba v Sytinách

Pokračovala stavba domu pečovatelských služeb. Byla postavena hrubá stavba a podařilo se ji zastřešit. Zastupitelstvo obce vyčlenilo z obecního rozpočtu 700 tisíc Kč. Ze sbírek od místních občanů a podnikatelů bylo získáno 100 tisíc Kč. Nejvyšší dar ve výši 400 tisíc Kč zaslala holandská společnost Wilde Ganzen, která získává prostředky z darů svých občanů a jimi vypomáhá při různých stavbách především ve východní Evropě.   K zajištění dostatečných financí na stavbu se obecní zastupitelstvo rozhodlo požádat o úvěr 2 miliony Kč u České spořitelny. K uskutečnění úvěru se obec zaručila 2 obecními domy. Stavbu prováděla firma Centrum - Slavíček, která zaměstnávala  20 zaměstnanců.

Další část kanalizace byla dobudována v Sytinách. kde vyrostly  nové rodinné domky.

Pod školou byla kanalizace opravena tak, aby mohly být napojeny odpady ze školy.

V ZŠ byla okna  vybavena žaluziemi a novým těsněním.

Prováděla se větší údržba hasičské zbrojnice - oprava a nátěr fasády, oprava elektroinstalace, nátěry oken a dveří. Na práci se bezplatně podíleli členové hasičského sboru.

Za finanční podpory obce opravovali občané nátěry fasád svých domů v památkové zóně: čp. 4, 6, čp. 74, 75, 78, 107a čp. 109. Příspěvek od památkové péče činil celkem 23 tisíce, z toho 15 tisíc dostali na opravu omítek občané Ubušína.

V suterénu budovy nákupního střediska byly místnosti bývalého bufetu upraveny pro provoz pošty. Byl zde zahájen 11. května 1994.

V budově bývalé pošty NJK č.p. 78 zůstala jen telefonní ústředna, kterou a.s.  TELECOM  zmodernizoval. Původně se uvažovalo o  nové ústředně  v domě čp. 185 na náměstí, ale nedošlo k dohodě s majiteli.

V závodě a. s. GAMA na Benátkách byla provedena další etapa výstavby - přestavba objektu expedice na nástrojárnu.

V roce 1994 byla dokončena transformace zemědělského družstva, která začala v roce 1992.  K soukromému hospodaření rozhodl jeden zemědělec s výměrou nad 20 ha a několik dalších si převzalo zpět pozemky pro svoji potřebu. Celkem družstvo vydalo celkem 95 ha pozemků a vydán majetek v hodnotě 1.715 tis. Kč. Lesy vrátilo družstvo majitelům téměř všechny, družstvu zůstalo pouze 35 ha těch lesů, které už neměly majitele.

Už v roce 1993 opustilo  družstvo administrativní budovu v Jimramově (zámek převzala rodina Belcrediů).  Kanceláře byly přestěhovány na podzim roku 1993 do administrativní budovy velkokapacitního kravína v Trhonicích.

Od srpna 1994 začala fungovat na Benátkách nová firma Dřevointeriér Jimramov. Provozovnu výrobního družstva Dřevo Měřín odkoupili vedoucí závodu Adolf Kalášek z Jimramova 289 a ing. Jiří Pavliš ze Sebranic čp. 153.

7. května 1994 mělo svou první valnou hromadu obnovené Sdružení Sousedských lesů Jimramov.  Byly schváleny stanovy, zvoleno představenstvo a revizní komise. Sdružení bylo založeno na základě Smlouvy o sdružení podílových spoluvlastníků sousedských lesů Jimramov jako sdružení fyzických osob.       V roce 1994 bylo vysázeno téměř 4000 stromků, stromky byly ošetřeny repelentními přípravky. Těžba byla prováděna dle naléhavosti v souladu s hospodářským plánem. Bylo těženo dřevo napadené kůrovcem, aby se zabránilo jeho šíření a následným škodám na porostech. Bylo vytěženo 1268 m3 kulatiny, doloviny vlákniny a palivového dřeva. Těžební práce byly zadávány firmě p. Pavla Borovského. Příjem v roce 1994 byl 1238 tis. Kč. a vydání 724 Kč.

Farníci církve římskokatolické pokračovali v  úpravách  okolí kostela. V roce 1993 to byla kanalizace po obvodu kostela a osvětlení a v roce 1994 se dělala dlažba, terénní úpravy a byly vysázeny okrasné dřeviny. Většina práce od r. 1991 se prováděla svépomocí. Celkem přišly opravy na 1.460 000 Kč. Stát přispěl 60 tisíci, zbytek financovali farníci.

V Krausově mlýně začala opět pracovat elektrárna. Potomek bývalého vlastníka mlýna převzal,  provedl přestavbu budovy a generální opravu strojního zařízení, které má nyní výkon až 30 kWh při dostatečném průtoku vody. Vyrobený proud majitel dodává do veřejné sítě.

            Po rozpadu Občanského fóra byla i v Jimramově založena Občanská demokratická strana. Ustavující schůzi měla 11. 10. 1993.

Před volbami 1994 byla v Jimramově založena organizace České strany sociálně demokratické.

18. a 19. listopadu 1994 se konaly v České republice komunální volby. Občané volili své zástupce do obecního zastupitelstva. Strany a občanská sdružení předložily voličům pět kandidátních listin: Občanská demokratická strana,  Strana lidová - KDÚ-ČSL, která již kandidovala v komunálních volbách v r.1990, Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy jako pokračovatelka KSČ.  Občané Sedlišť, Trhonic a Ubušína připravili pro volby na společné kandidátce své nezávislé kandidáty (Sdružení nezávislých kandidátů – SNK). Z 15 mandátů obec. zastupitelstva získala ODS 5 mandátů, KDU-ČSL 4 mandáty, SNK 4 mandáty, ČSSD 1 mandát a KSČM 1 mandát. Starostou byl zvolen opět Jan Keller (za ODS) a místostarostou kandidát KDU - ČSL František Dobiáš. Do obecní rady byli ještě zvoleni ing. František Hudec (ODS), Jaroslav Pajkr (KDU – ČSL) a ing. Ivana Lorencová (ČSSD)

Jimramov zařadil mezi obce a města, která mají střední školu. Od 1. 9. 1994 se SOU železniční v Jimramově přeměnilo na Integrovanou střední školu dopravy a zasílatelství.

V tomto roce kulturní komise připravila pro občany řadu programů:

 26. února to bylo vystoupení skupiny Kamelot, 5. května divadelní představení pražských herců Agnus dei (K. Fialová, I. Anderlová, R. Doležalová), 18. listopadu vystoupení písničkáře Ivo Jahelky. S Abecedou humoru přijeli do Jimramova humorista Jaroslav Štercl (v r. 1995 zemřel) a populární zpěvák starší generace Jára Pospíšil s artisty (20.11.).

3. prosince byl Vánoční koncert brněnské skupiny Gajdoši s kytaristou a zpěvákem Bobem Frídlem.

Při příležitost festivalu křesťanské hudby přijeli do Jimramova pracovníci České televize, aby o něm natočili pořad. Vysílal se v nedělním Křesťanském magazínu. Zabýval se vývojem ekumenických vztahů mezi katolíky a evangelíky v Jimramově. Minulost Jimramova autoři připomněli prostřednictvím vyprávění p. Boh. Samka a citacemi z kronik (významné události, osobnosti, rodáci). V rozhovoru s p. starostou J. Kellerem byla připomenuta pokroková činnost mladých evangelických farářů na Vysočině před r. 1989 a historie vzniku festivalu. Oba jimramovští duchovní hovořili o stycích obou církví v Jimramově v nedávné minulosti a dnes.

Odbíjenkářské družstvo mužů Jimramova (ing. Lubomír Obr, Ivo Teplý, Stanislav Dobiáš, Arnošt Rousek, Petr Prášil, Michal Krejčí, MUDr. Emil Koza, Zbyněk Jeřábek a Jiří Kulka) hrálo soutěžní zápasy v oblastní soutěži. V ročníku  1993/94 obsadili třetí místo.

DOKUMENTY

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU