hlava1.jpg

            Stalo se v roce 1935

            Zima byla jak má být  - se sněhem, mrazy a ledy na řece. Ranní mrazy a sněhové vánice byly i v květnu, dokonce ještě 21. května  byl silný noční mráz.    Mráz byl také z 8. na 9. červenec, „což nepamatují ani nejstarší, neboť se mělo za to, že aspoň 2 měsíce v roce, totiž červenec a srpen, jsou bez nočních mrazů v naší krajině“. Srpen byl velmi suchý, rovněž i září - vysychaly studny.  30. a31. srpna se znovu dostavil mráz, pak ještě 10. až 12. září byly silné mrazy, „které zvláště brambory spálily a tím úrodu bramborů nesmírně poškodily.“

            Prezident Masaryk měl 85 let: „85. narozeniny pana presidenta byly slavností všech. Již 6. března  ozdobeny byly domy prapory; večer týž den zapálil hasičský sbor o 19. hodině na Kabačce srovnanou hranici dříví, při jejímž plápolu proslovil náčelník sboru br. F. J. Rybář oslavný proslov, zakončený voláním slávy tatíčku presidentovi a zapěním státních hymen. 7. března pořádány byly v obou kostelích slavnostní bohoslužby a o 11 hod. konána byla slavnostní schůze obecního zastupitelstva na Radnici za přítomnosti úřední z pošty, důchodové kontroly, četnictva a četného počtu občanů. Schůzi zahájil starosta obce Karel Bukáček, rovněž i proslov přednesl, který zakončil, když přítomní povstali, přáním: Račiž všemohoucí Hospodin  dopřáti našemu milovanému panu presidentovi dlouhá léta života a zdraví ku rozkvětu našeho státu a blahu milého národa našeho. V tom smyslu odeslán byl kabinetní kanceláři p. presidenta holdovací telegram. Sluší poznamenati, že zasedací síň Radnice byla pěkně vyzdobena obecním tajemníkem p. Jaroslavem Karasem. Všeobecnou slavnosť pak na oslavu 85. narozenin p. presidenta uspořádala místní osvětová komise za součinnosti všech kulturních složek v katolickém domě, poněvadž před dvěma roky podobná slavnost při oslavě státního svátku pořádána byla v sokolovně, a bylo dohodnuto, že používání místností při společných slavnostech se bude střídati. Slavnost byla zdařilá, zahájená byla předsedou m. o. k. panem Trefulkou, ředitelem měšťanské školy, zpěvy střídaly se s přednesem básní. Nejlepším číslem programu byla přednáška p. Jar. Šimsy, redaktora z Prahy, bývalého knihovníka p. presidenta, která se velmi líbila, vylíčil přednášející pana presidenta jako pravého filosofa, demokrata a státníka. Účastenství bylo veliké, bez rozdílu vyznání, z místa i vesnic, ač před počátkem slavnosti přímo zuřila  hrozná sněhová vánice a bouře.“

1935_1.jpg

                                                         Urbanovou uličkou mezi zámkem a zámeckým mlýnem  a Panskou ulicí vedla  silnice k Novému Jimramovu ještě po roce 1950 

        19. května byly volby do Národního shromáždění a Senátu a 26. května do zemského (moravského) a okresního zastupitelstva. Kronikář připravil tabulku o výsledcích sedmi nejdůležitějších stran (republikáni, sociální demokraté, národní socialisté, komunisti, lidovci, živnostníci a fašistická obec), ale čísla do ní nedoplnil. Byly to poslední svobodné volby 1. republiky. 

Podle Wikipedie získala v Poslanecké sněmovně  nejvíce hlasů Sudetoněmecká (Henlainova ) strana -15,18% před republikány 14,29% (Rudolf Beran), ČSSD 12,55% (Hampl) , komunisty 10,32% (Gottwald), národními socialisty (Klofáč) a lidovci (Šrámek). Podobně získaly strany mandáty i v Senátu.

        21. července pořádala TJ Sokol spolu s agrárním dorostem a hasiči slavnost stého výročí státní hymny Kde domov můj. Po průvodu a proslovech před radnicí byl vlastní program na cvičišti sokolovny.

        V „Jírově bořince“ byla 18. října nalezena oběšená Vojtíšková od Žabárny. Byla to řádná žena a „asi tak učinila v náhlém pomatení mysli“.  

        Nákladem okolo 6 tisíc korun byl dán do pořádku obecní chudobinec na Benátkách (místnosti byly „vypalachovány“ a nahozeny maltou, střecha byla pokryta eternitem).

        Okresním úřadem byly v tomto roce přislíbeny stavby, které by byly pro Jimramov velmi prospěšné: vydláždění silnice od Horky po most na Poličku, přeložka silnice k Novému Jimramovu místo tehdejší Urbanovou uličkou a Panskou ulicí a opět stavba železniční dráhy Litomyšl, Polička, N. Město. Pro nedostatek financí se stavby bohužel neuskutečnily.

                                                                     ZPĚT NA VÝBĚR ROKU