hlava.jpg

Titul 1. dílu         

 

 

            Oficiální obecní kronika Jimramova byla založena v roce 1924 na základě zákona o pamětních knihách obecních  80/1920 Sb.,  podepsaného T.G. Masarykem. Je nadepsána titulem „Letopisy městyse Jimramova od roku 1924“. Titulní stranu vyzdobil Emil Nečas. V roce 1924 však nebyl zvolen kronikář, a tak Mgr. F. Polák, člen rady, do kroniky zapsal jen seznam zemřelých a padlých vojáků ve světové válce a později nekrolog rodáka Ing. prof. Emila Mašíka. 

         

            Až 9. února 1928 byl kronikářem ustanoven náměstek starosty Karel Bukáček, č.p. 27, rolník. Ten dopsal úvod a doplnil zpětně události prvních čtyř let podle poznámek obecního úředníka. Byl kronikářem do roku 1937. V roce 1938 pokračoval v zápisech Josef  Groulík, č.p. 249, varhaník a učitel hudby.

            Za protektorátu byly kroniky z obcí odvezeny. Zápisy doplnil po osvobození nový kronikář  Josef Pavelka, řídící učitel v.v.

            V roce 1951 převzal funkci kronikáře Ing. Josef Bím, důchodce.   Události roku 1956 a 1957 zapisoval pan Bím do dalšího dílu.
                                              
       Titulní list tohoto svazku vyzdobil ředitel školy Ladislav Procházka, který  po odchodu do důchodu od roku 1958 do roku 1971 kroniku vedl. Další zápisy provedli kronikáři: 1971 -1973  Zdeněk Uherka, učitel, 1974 – 1977  Stanislava Strouhalová (roz. Bímová), učitelka, 1978 – 1985 Jan Dědič, učitel ZDŠ v. v.        

        Třetí díl počínající rokem 1986 založil pan Jan Dědič a psal do něj do roku 1990. Od roku 1994 pokračoval v zápisech  až do roku 2006 kronikář Pavel Novotný, učitel. Doplnil i záznamy z let 1991  - 1993.

         Rok 2007 je už zapsán v dalším  svazku.   Pavel Novotný kroniku vedl  do roku 2018. Titulní list v tomto díle vytvořil pan Josef Dobiáš.         

                        Všechny svazky kroniky  jsou uloženy v obecním archivu, rovněž i přílohy s dokumenty a fotografiemi. Kronikáři Novotnému se podařilo pořídit jejich kopie v papírové i elektronické podobě.

                        V archivu Jimramova je rovněž kronika Josefa Pavelky, který se rozhodl rozšířit celý přehled o události z dávné minulosti. Při jejím sepisování vycházel z publikace Paměti městečka Jimramova, kterou podle zápisků mons. J. Havránka vydal v roce 1899 v nakladatelství Popelka v Poličce F. Still. Dále čerpal z materiálů Dr. Emila Čermáka, které byly v roce 1979 vydané v zahraničí  jako Kronika Zubří země, z Karafiátových Pamětí spisovatele Broučků (Praha 1919),  ze zápisů  Adolfa Ženatého 1859 – 1885, z farních a školních kronik a Svobodovy Vlastivědy moravské.

        V okresním archivu je Kniha pamětní městečka Jimramova založená 10. listopadu 1821 (do r. 1849).    

 

Kronika obce Trhonice byla založena roku 1934 Miloslavem Janáčkem za pomoci starosty Josefa Ehrenbergera č. 11. Od roku 1947 pokračoval v zápisech kronikář Josef Pospíšil č. 27 až do roku do roku 1980. Pak se kronice nikdo nevěnoval (Trhonice už byly  součástí  Jimramova).  V r. 2006 zápisy  doplnila paní Ludmila Pospíšilová za pomoci všech žijících pamětníků obce Trhonice. Práce paní Pospíšilové byla zveřejněna v Jimramovském zpravodaji 2014.

 

Od prosince 1923 byla vedena Pamětní kniha obce  Sedliště.  Prvním kronikářem byl stanoven sám tehdejší starosta Josef Groulík z č. p. 8. Vedl ji až do roku 1940. Pak až v roce 1955 převzal její vedení kronikář Josef Chalupník. Zápisy v ní končí rokem 1962. Tato kniha byla uložena v okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou. V letech 2006 až 2010 zpracovali zápisy manželé Lidmilovi, doplnili je o další data a fotografie a vydali v Horácké tiskárně Nové Město na Moravě pod názvem SEDLIŠTĚ – Historie a současnost.

 

Obsáhlou Pamětní knihu obce Ubušína sepisoval až do roku 1938 profesor František Gregor.  Zápisy další doplňovali pak další ubušínští rodáci a učitelé. V roce  2010 vyšla v nakladatelství SURSUM publikace UBUŠÍN 1360 – 2010, která  ze zmíněné Pamětní knihy nejvíce čerpá. 

 

         VÝPISY Z KRONIK aneb Stalo se v roce …

 

P. Novotný, 31. ledna 2020