Zpět na úvod

Stalo se v roce 1996

            31. 5. - 1. 6. 1996 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Celostátně získala mírnou většinu ODS 29,62% hlasů a utvořila opět koalici s ODA a KDU-ČSL. Česká strana sociálně demokratická se stala druhou nejsilnější stranou 26,44%. V parlementu ještě zasedli poslanci Komunistické strany Čech a Moravy a Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa (Sládek). Voleb se zúčastnilo 76% voličů. Vládu sestavil a  jejím předsedou se stal  předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus. Předseda sociálních demokratů Zeman byl zvolen předsedou parlamentu.

            Při prvních  volbách do Senátu v listopadu byl zvolen za náš okres kandidát za KDU-ČSL  Jiří Šenkýř,  když v druhém kole získal 57.6% hlasů a vyřadil kandidátku ODS Miloslavu Němcovou. Voleb se zúčastnil malý počet voličů (v 2. kole jen 30,9% všech voličů Žďárska). Prvním předsedou Senátu byl  zvolen Petr Pithart (KDU-ČSL).

Letos byla dokončena stavba DPS. Obec musela na dokončení získat další peněžní prostředky. Přes dary podnikatelů a občanů byla nucena obec požádat o další půjčku. Celková cena peč. domu byla 8 552 680 Kč, z toho 7 732 408 Kč stavební část. Stát celkem přispěl prostřednictvím OkÚ 3 220 000, dary činily 770 tisíc (z toho 399 tisíc z Holandska), z rozpočtu obce 1 062 680 Kč a 3,5 milionu si musela obec půjčit.

                      

DPS po otevření                                                                                                   Nové objekty ČOV

            4. září byl dům s pečovatelskou službou slavnostně otevřen. Na slavnost byli pozváni všichni dárci fin. prostředků a starosta jim v úvodním projevu poděkoval. Mezi hosty slavnostního otevření byli zástupci stavební firmy Centrum, která stavbu prováděla, budoucí nájemníci a Mgr. Dimcová, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ. Ta ve svém projevu velmi ocenila aktivitu Jimramova v oblasti péče o staré občany, nejen co se týká peč. domu, ale vzájemné    sousedské pomoci.                  

            Po úspěšném zkušebním provozu byla 30.dubna zkolaudována a uvedena do trvalého provozu čistička odpadních vod. Čistírna stojí ve třetím ochranném pásmu Vírské přehrady a splňuje přísné podmínky dnes i v budoucnosti. Výstavba stála téměř 14 milionů korun.

            Do Jimramova byl přiveden zemní plyn. Na podzim jej začal využívat podnik Gama pro vytápění nově vystavěných oběktů. Výstavba rozvodů po obci byla pro nedostatek finančních prostředků zatím odložena.

            Plynové vytápění v sokolovně, kterou využívá jako tělocvičnu,  nechala vybudovat Integrovaná střední škola. Zatím jen prostřednictvím zásobníku propan butanu.  

            4. listopadu byl dán do provozu nový úsek  silnice u Nového Jimramova. Byly zde vybudovány nové mosty, které nahradily staré už technicky nevyhovující, byla  rozšířena a napřímena vozovka mezi nimi.

   

Nový most přes Fryšávku u Nového Jimramova                                                                                    Pro prováděnou kabelizaci telefonní sítě a rozvodů elektřiny byl Jimramov rozkopán  

            Byl zmodernizován vykrývací televizní vysílač na Pilátce. Po instalaci nového anténního systému mohli občané přijímat kvalitní televizní program ČT 1, ČT 2 a TV Nova na nových frekvencích. Na zmodernizování musel Jimramov s okolními obcemi přispět částkou 100 tísíc korun.

Probíhaly další práce na kabelizaci telefonní sítě.  Firma Sitel dokončovala rozpracóvanou práci z loňska - od bývalé pošty, Kostelní ulicí, Panskou ulicí k Javorku. Firma JEMA Svitavy dokončila druhou část - Trhonice, kolem kravína, podél staré sedlišťské silnice, Mostní ulicí a později po levé straně náměstí. Při obou trasách se připravovaly přípojky na domy kolem. V Trhonicích byly zájemcům připojeny telefony. Po levé straně náměsí od kláštera k Panskému domu se zároveň pokládalaly nové kabely rozvodu elektřiny do domů,  kabely veř. osvětlení a kabel signalizační k has. zbrojnici. Podobně byly ukládány kabely od kláštera k Bludníku (fa JEMA a TOBIÁŠ). Před zimou firma JEMA prováděla výkopy a pokládání kabelu od dolní části náměstí kolem nákupního střediska ulicí pod školu a odtud ke Špýcharu, aby se mohl kabel propojit s Věcovem, který byl dalším roce  připojen k jimramovské tel. ústředně.

            GAMA dokončila další etapu nové výstavby a zprovoznila další část zdravotnické výroby. Ve sterilním prostředí se zde vyrábějí transfuzní a infuzní soupravy, sety pro dialýzu, spojovací hadičky atd.

 

Výstavba nových provozů podniku GAMA

            Do nově vybudovaného domku č.p. 324 v Sytinách se nastěhovala rodina  Zdeňka Vraspíra. Rodina Zdeňka Boháče začala používat   nový rod. domek na Benátkách čp. 64 - V Potokách.

Firma Sprint, která provozuje truhlářství v horní části Jimramova (Hasovna), upravila sousední stodolu a provedla přístavbu, aby rozšířila výrobní a skladové prostory. 

            Došlo k několika změnám v obchodu a službách: restauraci Na Radnici provozoval p. Barták z Brna, Korunu p. Šimon z Nového Města, znovu byl otevřen  SNACKBAR  p. Sokola,  prodejnu drogerie už loni převzala poličská firma COLOREN.  Jednota zrušila v poschodí nákupního střediska prodej obuvi, textilu a drobného zboží. Uvolněné prostory si od července pronajala p. Dana Kašová s manželem z Míchova 7 a otevřeli prodejnu levných tuzemských koberců a bytového textilu. V další části byla prodejna použitého textilu a obuvi.

            V čp. 121 pan Hekele z N. Jimramova krátce provozoval  prodej a servis spotřebičů Mora.

            Koncem roku ukončila svoji činnost stavební firma CENTRUM. Většina zaměstnanců přešla pod jinou stavební firmu v Poličce.

            Ve dnech 22. - 27 října navštívila osmičlenná delegace OÚ a kulturní komise v Jimramově jihofrancouzské město Meyrargues v Provence.

            V září byla do staré budovy základní školy přesunuta mateřská škola, která byla do konce prázdnin v objektu rodiny Belcrediů Christianeum na Náměstí č.p. 29. Prostory pro školku byly připraveny odděleně od prostor ZŠ se samostatným vchodem, hygienickým zařízením v přízemí a 1. poschodí z bývalého bytu a sborovny.  Provoz v nových velmi pěkných prostorách začal v září 1996. Obě školy zatím zůstaly jako samostatné objekty.

            Ve školním roce 1995/96 vycházelo ze školy jen několik žáků z páté třídy (do víceletých gymnázií). Žáci osmé třídy pokračovali do třídy deváté, protože byla obnovena devítiletá základní škola.

            Na Integrované střední škole (žel. učiliště) odešel do důchod ředitel školy Ing. František  Hudec. Koncem školního roku 1995/96  proběhl konkurz na místo nového ředitele a byl jím jmenován učitel této školy  Mgr. Ivo Teplý.

           

    V tomto roce se vzpomínalo 150. výročí narození Jana Karafiáta. Oslavy tohoto výročí připravil farní sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Obecním úřadem v Jimramově a Synodní radou Českobratrské církve evangelické. Hlavní slavnosti se uskutečnily v koncem dubna.  21. dubna byla v evangelickém kostele po bohoslužbách, které sloužil synodní senior ČCE Pavel Smetana, přednáška ThDr. Bašuse Jan Karafiát, život a dílo. Odpoledne měl, opět v evangelickém kostele, promluvu farář z Třebíče a náměstek synodního seniora Jan Trusina na téma Jan Karafiát, vykladač bible a farář Jan Šimsa na téma Karafiátova víra a zbožnost podle Broučků. Odpolední program zpestřili žáci ZŠ krátkými divadelními scénkami z Broučků.

Zahájení výstavy o J. Karafiátovi

            Ve výstavní síni v Horní škole byla od 20. do 30. dubna výstava s originály nových ilustrací Broučků od ak. malíře Miroslava Rady, děl a památek na Jana Karafiáta. Při vernisáži a oslavách účinkoval pěvecký sbor křesťanské mládeže Filadelfia z Jimramova.

            Obecní výbor v Ubušíně uspořádal 14. června na výletišti vzpomínkovou slavnost ke 100. výročí narození ubušínského rodáka Ladislava Procházky. Slavnost se uskutečnila na popud p. učitele Uhlíka z Brezové pod Bradlom. Učitel L. Procházka v Brezové učil od r. 1924 do rozdělení republiky před 2. svět. válkou. Byl druhým ředitelem měšťanské školy v tomto městečku. Podle p. Uhlíka, který na slavnosti mluvil o působení p. Procházky, to byl aktivní učitel, který pracoval mimo školu v tělovýchově, kultuře, turistice a pod. Jeho žáci na něho vzpomínají dodnes. Na slavnosti vystoupil 40 členný žákovský národopisný soubor Základní školy z Brezové Iskerka. Chlapci a dívky předvedli velmi hodnotný profesionální program (tance, lidová hudba a zpěv). Bylo to pěkné odpoledne česko - slovenského přátelství. P. Peter Uhlík je propagátorem česko-slovenské vzájemnosti. Je předsedou Společnosti M. R. Štefánika, redaktorem jejího časopisu Bradlo.

            V obecním domě byla výstava kreseb L. Procházky. P. Procházka byl velmi dobrým kreslířem, měl talent pro portrétní kresbu (hlavn perokresby). Jeho kresby je možné vidět v mnohých domácnostech a také v kronice Jimramova, kterou vedl v šedesátých letech (už jako důchodce). L. Procházka učil i na jimramovské měšťance (po příchodu ze Slovenska) a byl ředitelem školy.

 

            31. prosince ukončila svou činnost místní organizace Českého Červeného kříže. Poslední akcí organizace byla návštěva 10 osamělých starších občanů v Jimramově a Ubušíně s předáním dárečků.

            Na podzim r. 1995 a na jaře 96 bylo pomocí mechanizace provedeno částečné odbahnění strachujovského rybníka.  Členové rabářské organizace u  něj také vybudovali tři chovné rybníčky.

            30. června ukončil své šestileté působení v Jimramově p. farář Pavel Haluza. Byl přeložen na faru v Kobylí, okr Břeclav. Mezi kat. věřícími byl byl oblíbený, i mládeží (rád s nimi sportoval a organizoval pro ně zájezdy - Jeseník, Zlaté Hory, Olomouc). Měl velké zásluhy na provedení generálních oprav kostela a úprav okolí kostela. Na jeho místo přišel na jimramovskou faru Mgr. Milan Těžký.

            Katoličtí věřící opravili marianský „obrázek“ v Hoře (při žluté turistické stezce). Zároveň vyčistili a upravili studánku. 1. září odpoledne p. farář Těžký za přítomnosti jimramovských farníků obrázek posvětil.

            Fotbalisté, i přes to, že domácí utkání hráli v Písečném, byli docela úspěšní - 4. místo v OS. Hřiště po odvodňování a zatravňování nebylo ještě v této sezóně schopné provozu.

            Odbíjenkáři (muži) v oblastním přeboru skupiny A obsadili 2. místo se 63 body za V. Meziříčím (71 bod), před Náměští.

Usazení nového obrázku v Hoře

DOKUMENTY ROKU  1996

   ZPĚT NA VÝBĚR ROKU