hlava1.jpg

            Stalo se v roce 1995

            Začátkem roku byla ukončena kuponová privatizace.

            Byl utvořen nový systém sociálních dávek, přijat zákon o postupném zvyšování hranice odchodu do důchodu.

            Česká republika byla přijata za přidruženého člena Evropské unie.

            Připomínali jsme si  50. výročí konce války. Ve výstavní síni  byly vystaveny dokumenty z  té doby a vyšel  zvláštní zpravodaj o jimramovském povstání . Na výstavě byl promítán videozáznam filmu, který natočil v květnových dnech r. 1945 pan Kutnohorský (oprava benátského mostu, shromaždování účastníků jimramovského povstání, přesun německých vojsk přes Jimramov, pohřeb učitele J. Mrštíka). Součástí slavnostního večera v sále kina byla  přednáška PhDr. Jiřího Bartoně z Prahy na téma 2. světová válka a Jimramovské povstání.

            Obec se připojila k nově založenému Mikroregionu Bystřicko s programem hospodářského rozvoje a ke Sdružení obcí nad Vírem.

            Na radnici byly upraveny 3 místnosti v zadní části na hostinské pokoje - dva dvoulůžkové a jeden třílůžkový.

            V bývalé horní škole se pokračovalo s dalšími vnitřními úpravami. Konečně byla budova napojena na vodovod a kanalizaci. Byly přestavěny záchody. V zimě jsou záchody temperovány pomocí elektrických přímotopných těles.

            Upraven byl parčík za Horní školou. Byly odstraněny podzemní nádrže bývalé benzínové pumpy, zbytky mostní váhy a byla ošetřena zeleň. Zastupitelstvo uvažovalo o rozšíření vozovky za parčíkem pro zřízení zastávky autobusů. Návrh nezískal podporu občanů,  a proto  k realizaci došlo až o několik let později – v roce 2000.      

            Firma CENTRUM pokračovala v další výstavbě domu s pečovatelskou službou. Byla pokryta střecha, osazena okna a venkovní dveře, provedeny klempířské práce, vzduchotechnika. Z čelní strany (z náměstí) byla provedena fasáda včetně štukatérské výzdoby. Pracovalo se na elektro a vodoinstalacích a na interiéru jednotlivých bytů.

            Čistička odpadních vod byla ve zkušebním provozu a pokračovalo se v úpravách areálu:  vozovka, parková úprava,  celková úprava okolí. Prováděly se ještě dílčí úpravy na technologickém zařízení, které vyplynuly ze zkušebního provozu, a zkušební provoz byl prodloužen do konce dubna 1996. K čističce napojila svoji kanalizaci továrna a.s. Gama.

            V první polovině roku byl vybudován  vysokotlaký přivaděč plynu – odbočka od Věcova do Jimramova.  Byl ukončen na okraji Jimramova u čističky odpadních vod. Výstavba stála 8 milionů korun. Obec zaplatila 400 tisíc a zbytek hradila Jihomoravská plynárenská společnost a. s.

            V Jimramově a Trhonicích probíhaly práce na modernizaci telefonní sítě.  V tomto roce se pracovalo na trase od bývalé pošty (ústředna) k čp. 71, Kostelní uličkou k Panské ulici a po ní k mostu přes Fryšávku a také na úseku z Trhonic do Jimramova.  Výkopy prováděli pracovníci z Ukrajiny a do výkopů odborná firma uložila  optický kabel a rozvody místní sítě. Rychlý příchod zimy práce ztížil a oddálil úpravu chodníků. Hlavně bylo nepříjemné, že se do Vánoc nepodařilo upravit Kostelní uličku.

            V červenci provedly Stavby a údržby silnic opravu vozovky silnice z Jimramova do Dalečína. Doprava byla odkloněna přes Ubušín a Ubušínek. Vozovka byla opatřena novou asfaltovou vrstvou. Nebyla definitivně dokončena část od Věcovského potoka do Jimramova (čekáme dodnes).  Novou asfaltovou vrstvu dostala i silnice z Jimramova ke Korouhvi (k hranicím okresu).

            V srpnu se začalo s rekonstrukcemi mostů silnice do Sněžného u Nového Jimramova.

            V únoru změnilo Bistro v čp. 18 provozovatele. Paní Jílková přenechala provoz paní Zdeně Šípošové z Věcova.

            V červnu skončil provoz obchodní dům manželů Havlíkových U Vodnáře v Mostní ulici.

            Od konce ledna zajišťuje některé málo vytížené spoje na autobusové lince Nové Město - Jimramov malý autobus SQR C 7,5 lili. ČSAD si od toho slibuje úspornější provoz a obcím to dává naději, že tyto spoje nebudou zrušeny.

            Sbor dobrovolných hasičů Jimramov oslavoval v červenci 120. výročí založení. Od obce sbor dostal nový prapor.  Oslav se zúčastnili vzácní hosté – delegace hasičů z městečka St. Florian z Rakouska.

            V neděli 10. září byla v Jimramově za velké účasti občanů a rodáků odhalena pamětní deska na domě čp. 71 "U Slunce" na skenovat0043.jpgpaměť slavného Jimramovského rodáka misionáře Karla Slavíčka.

            Karel Slavíček se pravděpodobně narodil právě v tomto domě na Štědrý den roku 1678 v rodině učitele a varhaníka. Vstoupil do jezuitského řádu a v roce 1715 bylo vyhověno jeho žádosti o misionářskou službu v Číně, kde žil až do své smrti 24. srpna 1735. Byl velkým vzdělancem - matematikem, hudebníkem a astronomem. Proto také byl zván v Pekingu k čínskému císaři, kterého učil hře na spinet, opravoval jeho hodiny, vyměřoval plán Pekingu, prováděl astronomická pozorování a měření. Z Pekingu posílal Slavíček do vlasti dopisy vědeckého charakteru psané latinsky, které byly opisovány a rozesílány po celé Evropě. Po své smrti byl pochován v Pekingu, kde stojí dodnes náhrobní kámen s čínským a latinským nápisem, který dokládá jeho vědomosti a schopnosti.

            V roce 1935 vydal katolický historik PhDr. Josef Vraštil knihu Listy z Číny, ve které zveřejnil 15 Slavíčkových dopisů. Letos vyšla kniha znovu. Ředitel Orientálního ústavu v Praze PhDr. Josef Kolmaš, DrSc ji rozšířil o další dopisy, takže je jich 23. Knihu vydalo za podpory Obecního úřadu Jimramov nakladatelství Vyšehrad Praha. Dr. Kolmaš věnoval vyhledání dopisů a jejich přípravě ke zveřejnění mnoho času. Je odborníkem na čínský a tibetský jazyk, kulturu, dějiny. Proto také byl tím, kdo v Jimramově slavnostně desku odhalil. Autorem desky je akademický sochař a medailér Jiří Němeček.

            Slavnosti odhalení se zúčastnil velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice Yan Peng s manželkou a doprovodem, který přednesl pozdravný projev v čínštině i češtině. Hlavní projev měl starosta obce p. Jan Keller. Proslovy měli další hosté - přednosta Okresního úřadu Žďár n. S. p. Ing. Jan Teplý a bývalý jimramovský katolický farář Cikrle, který v současné době je duchovním v Brně. Dalším významným hostem byla i redaktorka nakladatelství Vyšehrad Vlasta Hesounová, která doprovázela Dr. Kolmaše. V kulturním programu vystoupil jedenáctičlenný pěvecký sbor ekumenické mládeže Filadelfia se sakrálními skladbami a upravenými lidovými skladbami - velmi dobrý umělecký dojem.

            PhDr. Kolmaš v předvečer slavnosti v sobotu večer pobesedoval s občany v sále kina o osobnosti K. Slavíčka, o historii a současnosti Číny a Tibetu, o tom jak soustřeďoval materiál na knihu a o své návštěvě Číny při které objevil i náhrobek K. Slavíčka. Byla to velmi zdařilá beseda, při níž také Dr. Kolmaš podepisoval zájemcům nové vydání Listů z Číny. Na závěr besedy předal zástupcům obce fotografie Slavíčkova náhrobku s překladem latinského i čínského nápisu.

            V pátek 8. 9. byla ve výstavní síni ve staré škole otevřena výstava Čínského umění a trvala do 15. září. Návštěvníci na ní mohli spatřit čínský porcelán a výtvarné práce z různých materiálů jako korku, kůry, skenovat0039.jpgperletě, peří atd.

Z videozáznamu se mohli také seznámit se životem současné Číny. Výstava byla hojně navštívena. O celé akci bylo psáno v okresních i krajských novinách.

            V  roce  1995 byla v programu rozvoje školství v okrese Žďár nad Sáz. zřízena  ve škole učebna literární výchovy a knihovna (uč. Věra Novotná) a  poloodborná učebna přírodopisu (zást. řed. Alena Málková).

            V závodu Gama začaly práce třetí etapy výstavby nových provozů. Do konce roku byly provedeny zemní práce a postavena hrubá stavba.

K 1. lednu 1995 bylo zrušeno polesí Jimramov Lesů České republiky. Většinu lesů v okolí převzali původní vlastníci a 400 hektarů, které zbyly, přešlo pod polesí Bystré.

V srpnu vysvětil p. farář Haluza Boží muka, která postavili katoličtí věřící pod Prosičkou u staré silnice do Javorka na místě bývalého „obrázku“. Mariánský svatý obraz byl  na statném stromě údajně od roku 1912 jako dík cestující vrchnosti za přečkání velké noční bouře. V roce 1994 strom pod náporem větru spadl a obrázek nebylo kam umístit. 

DOKUMENTY

ZPĚT K VÝBĚRU ROKU