ÚVOD
PROMĚNY
JIMRAMOVA
PŘÍLOHY
 KRONIKY
STALO SE
V ROCE
UKÁZKY
DOKUMENTY

O kronice městyse Jimramova

           Oficiální obecní kronika Jimramova byla založena v roce 1924 na základě zákona o pamětních knihách obecních  80/1920 Sb.,  podepsaného T.G. Masarykem. Je nadepsána titulem „Letopisy městyse Jimramova od roku 1924“. Titulní stranu vyzdobil Emil Nečas. V roce 1924 však nebyl zvolen kronikář, a tak Mgr. F. Polák, člen rady, do kroniky zapsal jen seznam zemřelých a padlých vojáků ve světové válce a později nekrolog rodáka Ing. prof. Emila Mašíka. 

           Až 9. února 1928 byl kronikářem ustanoven náměstek starosty Karel Bukáček, č.p. 27, rolník. Ten dopsal úvod a doplnil zpětně události prvních čtyř let podle poznámek obecního úředníka. Byl kronikářem do roku 1937. Pak psali do kroniky: 1938  Josef  Groulík, č.p. 249, varhaník a učitel hudby, po osvobození  do roku 1950 Josef Pavelka, řídící učitel v.v. (zapsal zpětně období protektorátu), 1951 – 1955  Ing. Josef Bím, důchodce.

         Události roku 1956 a 1957 zapisoval pan Bím do dalšího dílu. Titulní list tohoto svazku vyzdobil ředitel školy Ladislav Procházka,  po odchodu do důchodu od roku 1958 do roku 1971 kroniku vedl. Další zápisy provedli kronikáři: 1971 -1973  Zdeněk Uherka, učitel, 1974 – 1977  Stanislava Strouhalová (roz. Bímová), učitelka, 1978 – 1985 Jan Dědič, učitel ZDŠ v. v.

        Třetí díl počínající rokem 1986 založil pan Jan Dědič a psal do něj do roku 1990. Od roku 1994 pokračoval v zápisech  až do roku 2006 kronikář Pavel Novotný, učitel. Doplnil i záznamy z let 1991  - 1993.

         Rok 2007 je už zapsán v novém svazku. Založil jej  Pavel Novotný, který  je kronikářem dodnes. Titulní list vytvořil pan Josef Dobiáš.

        Když po roce 1945 začal psát kroniku Josef Pavelka, rozhodl se, že vytvoří  kroniku širší, která se bude zabývat historií  Jimramova od počátku. Při jejím sepisování vycházel z publikace Paměti městečka Jimramova, kterou podle zápisků mons. J. Havránka vydal v roce 1899 v nakladatelství Popelka v Poličce F. Still. Dále čerpal z materiálů Dr. Emila Čermáka, které byly později vydané jako Kronika Zubří země, z Karafiátových Pamětí spisovatele Broučků, z kroniky Adolfa Ženatého 1859 – 1885, z farních a školních kronik a Svobodovy Vlastivědy moravské.

        V okresním archivu je Kniha pamětní městečka Jimramova založená 10. listopadu 1821 (do r. 1849).

         Všechny svazky kroniky (i Pavelkova) jsou uloženy v obecním archivu, rovněž i přílohy s dokumenty a fotografiemi.

         Poslednímu kronikáři se podařilo pořídit jejich kopie v papírové i elektronické podobě.

         Vše, co sepsal pan Čermák, není zveřejněno v Kronice Zubří země. Pravděpodobně celý obsáhlý materiál, tzv. Velkou knihu jimramovskou, opsal pan Karel Pohořelý. Navíc ji ještě rozšířil.

Odkazy: 1. díl kroniky 1924 - 1955
              2. díl kroniky 1956 - 1985
              Pavelkova kronika (1947)
              Kronika Adolfa Ženatého 1859 - 1885
Titul 1. díluKniha pamětní 1821Paměti městečka Jimramova - F. Still


První stránka 2. dílu - ilustrace L. Procházky


Kronika Zubří země